โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร
  ชื่อ - สกุล ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ (TEMRAK.COM)
  วันเดือนปีเกิด 5 พฤษภาคม 2507 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การศึกษา พ.ศ. 2523 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
    พ.ศ. 2529 โรงเรียนปากพนังมัธยมศึกษาตอนต้น
    พ.ศ. 2531 โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ (วัดลิงขบ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
    พ.ศ. 2538 ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์คานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
    พ.ศ. 2541 ปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
    พ.ศ. 2554 ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
       
  ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2526 ผู้ปฏิบัติงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช  (นายณรงค์ นุ่นทอง
    พ.ศ. 2535 ช่วยงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอิชิคาวา พรรค LDP ประเทศญี่ปุ่น (นายโมริ โยชิโร อดีตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น)
    พ.ศ. 2535 อาจารย์สอนภาษาไทย  จังหวัดอิชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น
    พ.ศ. 2542 พนักงานคอมพิวเตอร์บริษัท BRIAN HILTON TOYOTA ประเทศออสเตรเลีย
    พ.ศ. 2546 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
    พ.ศ. 2551 เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร
       
  รางวัล พ.ศ. 2535 ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติทั้งประเทศญี่ปุ่น
    พ.ศ. 2556 ชนะเลิศการประกวดบทความภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติทั้งประเทศญี่ปุ่น
       
  ตำแหน่งทางสังคม พ.ศ.2548 - 2556 นายกสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น
    พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร
    พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ผู้แทนการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
    พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราช
    พ.ศ.2554- ปัจจุบัน กรรมการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    พ.ศ.2556- ปัจจุบัน นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
       
  ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
    บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด CJWORLD.CO.TH
      ประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เช่าพื้นที่
    บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด THIS.CO.TH
      ประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและการสื่อสาร 
   + ThailandMessage.Com  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารผ่าน SMS
   + CrmThailand.Com   ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการลูกค้า
   + ELECTION.IN.TH   ระบบประมวลผลเลือกตั้งออนไลน์
   + THIS.CO.TH   ระบบตรวจสอบผลการเรียนด้วยระบบ SMS  ผ่านโทรศัพท์มือถือ
    บริษัทโยโคโซะ (ประเทศไทย) จำกัด YOKOSO.CO.TH
      ประกอบธุรกิจ นำเข้าส่งออกไทย-ญี่ปุ่น / ธุรกิจนำเที่ยว
     
  วิทยากรบรรยาย +  ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
    +  การบริหารงานแบบสไตล์ญี่ปุ่น
    +  การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
    ฯลฯ
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)