โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
>
โครงสร้างองค์กร กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ขอบข่ายและภารกิจกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การวางแผนพัสดุ
การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
การจัดหาพัสดุ
การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การเบิกเงิน
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
การนำเงิน
การจัดทำบัญชีการเงิน
การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
   
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)