โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
โครงสร้างองค์กร กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายและภารกิจกลุ่มบริหารงานทั่วไป
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การดำเนินงานธุรการ
การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
การรับนักเรียน
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การทัศนศึกษา
งานกิจการนักเรียน/งานหอพัก
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)