โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
กำหนดการประจำปีการศึกษา 2560
   
1 - 2 เมษายน สรุปผลงานปีการศึกษา 2561
3 - 12 เมษายน นักเรียน ม.1 มอบตัว
22 เมษายน ถึง เรียนปรับพื้นฐาน
3 พฤษภาคม  
7-8 พฤษภาคม อบรมพัฒนาศักยภาพครู
16-17พฤษภาคม ค่ายผู้นำสภานักเรียน
18 พฤษภาคม กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
       ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
       นักเรียนเข้าหอพัก
       รับหนังสือเรียน
       ชำระเงินบำรุงการศึกษา
19 พฤษภาคม กิจกรรมสัมพันธ์น้อง-พี่ YANAGAWA

30-31พฤษภาคม

ค่ายคุณธรรม
13 มิถุนายน กิจกรรมวันไหว้ครู
26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
30 มิถุนายน เปิดกอง ลูกเสือ-เนตรนารี
5 กรกฎาคม 'TANABATA' JAPANESE CULTURAL
6-7 กรกฎาคม JAPANESE TEST N3 N4 ครั้งที่ 1
16 กรกฎาคม กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
26 กรกฎาคม กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทยและเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
30-31 กรกฎาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

9 สิงหาคม

กิจกรรมกีฬาสี
12 สิงหาคม นิทรรศการวันแม่
24 สิงหาคม กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ One Day Trip ม.1

8 กันยายน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ One Day Trip ม.2 และ ม.3
20 กันยายน One Day Japanese & English Camp ครั้งที่ 1

3-4 ตุลาคม

นักเรียนนำเสนอ PBL
9-11 ตุลาคม สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562
23-29 ตุลาคม นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เทศญี่ปุ่น
27-28 ตุลาคม พัฒนาศักยาภาพครูก่อนเปิดภาคเรียน
2 พฤศจิกายน ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
      ชำระเงิน และนักเรียนเข้าหอพัก

4 พฤศจิกายน

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 พฤศจิกายน กิจกรรมวันลอยกระทง YANAGAWA
22 พฤศจิกายน One Day Japanese & English Camp ครั้งที่ 2
1 ธันวาคม JAPANESE TEST N3 N4
4-10 ธันวาคม ค่ายวิชาการ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้) **

27 ธันวาคม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

11 มกราคม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ @YANAGAWA
13-15 มกราคม สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562
24 มกราคม One Day Japanese & English Camp ครั้งที่ 3

2 กุมภาพันธ์

'SETSUBAN' Japanese Cultural
17 กุมภาพันธ์ นำเสนอโครงงานศิสป์สร้างสรรค์
19-21 กุมภาพันธ์ คลินิกวิชาการ
28 กุมภาพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.3 นำเสนอโครงงาน PBL

5-6 มีนาคม

สอบวัดผลปลายภาคเรียน ม.3

16-18 มีนาคม

สอบวัดผลปลายภาคเรียน ม.1 และ ม.2
27 มีนาคม กิจกรรมส่งพี่-ลาน้อง
28 มีนาคม กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3
   
 
กำหนดการประจำปี
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)