โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนมัธยมยานากาวา
ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ YANAGAWA JUNIOR HIGH SCHOOL
ชื่อย่อโรงเรียน ย.ก.
ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 124/8 หมู่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7580-0849
E-Mail : yanagawa.th@gmail.com
WWW.YANAGAWA.AC.TH
  พื้นที่จำนวน 10 ไร่
จัดตั้งเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2559
ระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
หลักสูตรที่เปิดสอน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
ลักษณะโรงเรียน โรงเรียนประจำ หรือไปกลับ
เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1
 
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนมัธยมยานากาวา
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
สารผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์ คติพจน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โมเดล
เครื่องแบบนักเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)