โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
สารผู้บริหาร
YANAGAWA.AC.TH YANAGAWA.AC.TH YANAGAWA.AC.TH YANAGAWA.AC.TH
Mr.Ken Koga     มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับพลังที่ไร้ขีดจำกัด เราอยู่ในโลกที่ประกอบด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด ที่คิดว่าตัวเองมีข้อจำกัดถามว่าใครเป็นคนกำหนด ไม่ใช่ตัวเองหรอกเหรอ ตัวเองทำได้ ? หรือทำไม่ได้ ?  มาใช้ความสามารถของตัวเองในการสร้างความสำเร็จไหมครับ ?
    ครูโรงเรียนมัธยมยานากาวาพร้อมเต็มที่กับการใช้ความรู้ความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด เราใช้ปรัชญาการศึกษา (SOTTAKU DOJI) ในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน เพื่ออนาคตที่กว้างไกล ภายใต้ความเป็นไปได้ไม่จำกัด !!
 
    การสร้างชาติ คือ การพัฒนาคน  ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นที่สมบูรณ์ เพราะมีระบบการศึกษาที่ได้ข้อสรุป ทำให้ประชากรมีคุณภาพ DR.CHAO TEMRAK
    ผมได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์จากญี่ปุ่น เป็นเวลา 9 ปี  ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทำให้เห็นการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นแรงบันดาลใจให้ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกว่า 400 คน เป็นการใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการพัฒนา และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุนระดับมัธยมปลายจึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนยานากาวา (มัธยมปลาย) ที่จังหวัดฟุกุโอกะ สร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวา(มัธยมต้น) เป็นโรงเรียนทางเลือกโดยใช้หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการศาสตร์พระราชา บริหารจัดการแบบญี่ปุ่น ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ก้าวทันเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เสนอนโยบายไทยแลนด์ 4.0
นายณรงค์ สุทธิภักดี เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่าน
    โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมการศึกษาและอื่น ๆ ทำให้ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพในปัจจุบันและเตรียมพร้อม เพื่ออนาคต ทักษะชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ ทั้งจากทฤษฎีและการปฏิบัติหลายครั้งที่เราจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาสังคมกับเปลี่ยนไปอีกก้าวหนึ่งจึงทำให้กลายเป็นปัญหาสังคมซับซ้อนกันมากขึ้น
    โรงเรียนมัธยมยานากาวาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครอง ที่จะชี้ทางและสนับสนุนให้ลูกหลาน เข้ามาเรียนรู้ และฝึกทักษะชีวิตเพื่อออกสู่สังคม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นในระดับเดียวกัน ด้วยการจัดการศึกษาตามแนวทางญี่ปุ่นบูรณาการศาสตร์พระราชา ด้วยความมุ่งมั่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560 เป็นปีที่ 2 ของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมยานากาวา แต่ก็มีการพัฒนาและขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 100% ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงขอให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของบุคลากรทุกคนในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนและนำพาลูกหลานทุกคนสู่เป้าหมาย ที่พึงประสงค์ร่วมกัน
    ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไว้วางใจต่อโรงเรียนมัธยมยานากาวาและให้ความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
 
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
YANAGAWA.AC.TH
สารผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์ คติพจน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โมเดล
เครื่องแบบนักเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
YANAGAWA.AC.TH
YANAGAWA.AC.TH
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)