โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
สิ่งอำนวยความสะดวก
สาธารณูปโภคของโรงเรียน
  สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน มีความเป็นเอกลักษณ์ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
และสอดคล้องกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
ดังนั้นเราจึงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่ดีและมีบรรยากาศที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดสมาธิและ นำไปสู่ความพัฒนาทางด้านการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน
  YANAGAWA.AC.TH
   
สวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  การบูรณาการความรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากแนวปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก และต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  YANAGAWA.AC.TH
   
ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ศักยกยภาพการเรียนรู้ และความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่มีขอบเขต ตั้งแต่ก่อนเกิด  นักเรียนก็ได้เริ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้แล้ว โดยการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ดังนั้นเมื่อเริ่มเข้าเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้ ความรู้ แนวคิด ทักษะและค่านิยม
  YANAGAWA.AC.TH
   
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
YANAGAWA.AC.TH
สารผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์ คติพจน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โมเดล
เครื่องแบบนักเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)