โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
การสมัครเรียน ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนชั้น ม.1
การสมัครเรียน
  1. สมัครด้วยตนเอง
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโรงเรียนมัธยมยานากาวา ชั้น 1 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08:00 - 16:00 น.
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7580-0849 หรือ Line ID : 0876991155
  2. สมัครออนไลน์
    ผู้ประสงค์สมัครเข้าเรียน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน คลิกสมัครออนไลน์
     
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
  4. มีความตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมยานากาวาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
  5. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำหรือไปกลับ ได้
  6. ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
     
ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียน
  1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองพร้อมกับผู้ปกครอง
  2. ในวันที่นักเรียนมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร สามารถทำการสอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ได้ทันที
    การสอบข้อเขียนทดสอบความพร้อมพื้นฐานของนักเรียนประกอบด้วย 5 วิชาหลักใช้เวลา 60 นาที
   
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคม
วิชาภาษาอังกฤษ  
  3. นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สามารถดำเนินการรายงานตัวและชำระเงินที่ห้องสำนักงาน
     
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
  1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน )
  2. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
  3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
  7. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  8. สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน
กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล
  9. ( กรณีรับบุตรบุญธรรม ) สำเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ
  10. ( กรณีชาวต่างประเทศ ( บิดา หรือ มารดา ) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ
  หมายเหตุ : สำหรับวันรายงานตัวนักเรียน นำหลักฐาน ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
     
 
การสมัครเรียน
ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนใหม่
ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนโอนย้าย
สมัครเรียนออนไลน์
ข้อสอบออนไลน์
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)