โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
วิสัยทัศน์ (Vision)
  "เด่นภูมิธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เชื่อมไมตรีไทย - ญี่ปุ่น"
   
คติพจน์
  ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน
ความอดทน เป็นตบะของผู้พากเพียร
   
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ระดับสากล
4. จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
7. สร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่สนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีพ
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
   
เป้าหมาย
1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษายานากาวา ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
2. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
3. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากทุกแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และการทำกิจกรรม
4. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในความเป็นท้องถิ่น  สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการดำรงชีวิต
5. ครูและนักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนรู้และสามารถ สื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้
6. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงตน มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่ดีงาม มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและทะเยอทะยาน มีจิตอาสา รู้จักแบ่งบัน
7. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
8. ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพครู ( ครูพันธุ์ใหม่ )
   
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
สารผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์ คติพจน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)