โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
>
โครงสร้างองค์กร กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ขอบข่ายและภารกิจกลุ่มบริหารงานวิชาการ
การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
การวางแผนงานด้านวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา
การแนะแนว
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)