โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรการสมัครเรียนการเดินทางโปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
โครงสร้างองค์กร กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอบข่ายและภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล
การวางแผนอัตรากำลัง
การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
การลาทุกประเภท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
การสั่งพักและการสั่งให้ออกจากสถานศึกษาไว้ก่อน
การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
การออกจากสถานศึกษา
การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)