โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบบุคลากร  คณะกรรมการที่ปรึกษา
บุคลากรทั้งหมด 12 คน
   
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ นุ่นทอง
ชื่อ - สกุล (JP): ナロン・ヌントーン
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
การศึกษา : ปริญญาโท
คติพจน์ : ประโยชน์สังคมมาก่อนส่วนตน
ชื่อ - สกุล : นางเสาวลักษณ์ แหละบัง
ชื่อ - สกุล (JP): サワラック・レッバン
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
การศึกษา : ปริญญาโท สังคมศาสตร์
คติพจน์ : ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
ชื่อ - สกุล : ดร.ธนชพร ภูวรณ์
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.タナチャポーン・プーワオン
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
การศึกษา : ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คติพจน์ : การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติ
ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.スープポオン・タマシャート
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
การศึกษา : ปริญญาเอก
คติพจน์ : ทำดีทุกวัน เพื่อสร้างสรรค์สังคม
ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
ชื่อ - สกุล (JP): ナロン・ブンソオンカワオン
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
การศึกษา : ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คติพจน์ : ความอดทน. คือ ต้นธารแห่งความสำเร็จ
ชื่อ - สกุล : ดร.สันติ นาดี
ชื่อ - สกุล (JP): サンテ・ナーデー
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
การศึกษา : ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คติพจน์ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.สำเริง จันชุม
ชื่อ - สกุล (JP): サムルオン・ジャンシュム
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
การศึกษา : ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คติพจน์ : งานได้เขา เราได้กล้าม
ชื่อ - สกุล : ดร.ศุภโชค เสือทอง
ชื่อ - สกุล (JP): スッパショク・ソウントーン
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
การศึกษา : ปริญญาเอก
คติพจน์ : สร้างสรรค์เยาวชนที่รับผิดชอบบ้านเมืองเป็นภาระของทุกคน
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)