โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบบุคลากร  ครูและบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด 26 คน
   
ชื่อ - สกุล : นายเคน โคกะ
ชื่อ - สกุล (JP): 賢 古賀
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ
คติพจน์ : อนาคตอยู่ในกำมือของตัวนักเรียนเอง
ชื่อ - สกุล : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.テムラック・チャオ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ
การศึกษา : ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คติพจน์ : เวลาเท่ากัน แต่ความสำเร็จต่างกัน
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ สุทธิภักดี
ชื่อ - สกุล (JP): ナロン・スチパックデー
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา : ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
คติพจน์ : การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
ชื่อ - สกุล (JP): ソムソン・ファンチョンジット
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา : ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
คติพจน์ : อุปสรรรคคือสิ่งที่น่ากลัว ยามเมื่อคุณละสายตาไปจากจุดหมายปลายทาง
ชื่อ - สกุล : นายเมธาสิทธิ์ การัยภูมิ
ชื่อ - สกุล (JP): メイターチット・カライプーム
ตำแหน่ง : งานบุคคล/งานทะเบียน/ครูสอนวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คติพจน์ : ทุกปัญหามีทางออก ใช้ชีวิตอย่างมีสติ (Every problem has a solution. Live life consciously)
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิมพ์รพัทร ทองประเสริฐ
ชื่อ - สกุล (JP): ピムラパット・トーンプラスート
ตำแหน่ง : งานธุรการ/ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คติพจน์ : “การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง”
ชื่อ - สกุล : นางสาววนิดา สายทองอินทร์
ชื่อ - สกุล (JP): ワニダー・サイトーンイン
ตำแหน่ง : งานทั่วไป/ครูสอนวิชาแนะแนว/ครูสอนวิชาภาษาไทย
การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คติพจน์ : เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอน
ชื่อ - สกุล : Mrs.Numakura Yukari
ชื่อ - สกุล (JP): 沼倉・由香里
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาญีปุ่น
การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศ
คติพจน์ : เมืองไทยเป็นน่าอยู่ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4
 
 
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)