โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ทำเนียบบุคลากร  คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคลากรทั้งหมด 6 คน
   
ชื่อ - สกุล : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.テムラック・チャオ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
การศึกษา : ปริญญาเอก
คติพจน์ : สร้างคนเพื่อการสร้างชาติ
ชื่อ - สกุล : ดร.สมพร ญาณสูตร
ชื่อ - สกุล (JP): ソムポーン・ヤアンスーン
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
การศึกษา : ปริญญาเอก
คติพจน์ : เรียนน้อยทำงานหนัก เรียนมากทำงานเบา
ชื่อ - สกุล : ดร.บูริทร์ภัฎ พรหมมาศ
ชื่อ - สกุล (JP): Dr.ブリンパット・ポムマート
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
การศึกษา : ปริญญาเอก
คติพจน์ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
ชื่อ - สกุล : นายเมธาสิทธิ์ การัยภูมิ
ชื่อ - สกุล (JP): メターシット・カライプム
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คติพจน์ : ทุกปัญหามีทางออก ใช้ชีวิตอย่างมีสติ (Every problem has a solution. Live life consciously)
ชื่อ - สกุล : นางสาวเพชรา พัสดุสาร
ชื่อ - สกุล (JP):
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
คติพจน์ : คิดดี ทำดี
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ สุทธิภักดี
ชื่อ - สกุล (JP): ナロン・スチパックデー
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารการศึกษา
คติพจน์ : การมีส่วนร่วมคือพื้นฐานสำคัญแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)